Artikel 1: Préambule

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door EM-SUN (Havelange Pierre) met hoofdzetel te 1 Maibelle - 5360 Natoye, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer BE0824.948.871 hierna "de verkoper" genoemd en aan de andere kant door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website van de verkoper, hierna "de koper" genoemd.

 

Artikel 2: Object

De onderhavige verkoopvoorwaarden zijn gericht op het definiëren van de contractuele relaties tussen de verkoper en de koper, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die via de site van de verkoper wordt gedaan, of de koper nu professioneel of consument is.

De verwerving van een goed of een dienst via de huidige site impliceert een onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van de huidige verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden zullen prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de verkoper zijn goedgekeurd.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper. 

 

Artikel 3: kenmerken van aangeboden diensten en goederen 

De aangeboden producten en diensten zijn die, die vermeld zijn in de catalogus gepubliceerd op de site van de verkoper.

Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de leverancier.

De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen niet zorgen voor een perfecte gelijkenis met het aangeboden product, vooral met betrekking tot kleuren.

Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Als, ondanks zijn inspanningen, alle of een deel van de artikelen niet beschikbaar zijn, informeert de verkoper de koper zo snel mogelijk per e-mail en biedt hem de mogelijkheid om te kiezen tussen wachten of zonder kosten de bestelling annuleren van niet beschikbare artikelen. Beschikbare items worden normaal geleverd. 

 

Artikel 4: Tarieven 

De prijzen van producten en diensten die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven in euro's inclusief btw en andere toepasselijke belastingen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke van kracht waren op het moment van bevestiging daarvan. De vermelde prijzen omvatten niet de kosten van de orderverwerking, het transport en de levering, op voorwaarde dat ze plaatsvinden in de onderstaande geografische gebieden. 

Artikel 5: Géografische zones

De online verkoop van de producten en diensten op de website van de verkoper is beperkt tot kopers die verblijven in België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland en voor leveringen die in deze geografische gebieden vereist zijn. 

 

Artikel 6: Bestellingen

Een koper die een product of dienst wil kopen moet:

-het identificatie formulier invullen met de gevraagde gegevens (zoals klantnummer als hij er een heeft);

-het bestelformulier invullen met alle referenties en de gekozen producten of service;

-na controle van bestelling de bestelbon bevestigen;

-de betaling uitvoeren zoals vermeld in de betalingsformaliteiten;

-bestelling bevestigen en betaling uitvoeren.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en het afstand doen van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. De bevestiging zal de ondertekening en acceptatie van de uitgevoerde operaties waard zijn.

De verkoper zal een bevestiging van de geregistreerde bestelling communiceren per e-mail.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

In overeenstemming met de wet, heeft de koper het recht om de verkoper te melden dat hij van zijn aankoop afziet, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de dag van levering van het product of de conclusie van het servicecontract. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper. Binnen deze termijn dient de consument zijn voornemen om per e-mail af te treden in kennis te stellen en op eigen kosten en risico het product af te leveren aan het hoofdkantoor van EM-SUN (Havelange Pierre) 1 Maibelle - 5360 Natoye.

Producten moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires, de gebruikershandleiding en de factuur / originele pakbon.

Teruggestuurde producten mogen niet zijn uitgepakt, niet zijn verzegeld en op welke manier dan ook zijn gebruikt.

Goederen die onvolledig, vernield, beschadigd of bevuild zijn door de klant, worden niet teruggenomen.

Binnen 30 dagen, na acceptatie van de terugkeer van de goederen, stemt de verkoper ermee in de mogelijke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.

Tenzij anders overeengekomen, kan de consument het herroepingsrecht voor de contracten niet uitoefenen:

1° de levering van diensten waarvan de uitvoering begon met instemming van de consument vóór het einde van de annuleringsperiode;

2° de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk zijn gepersonaliseerd of die vanwege hun aard niet opnieuw kunnen worden verzonden of snel zullen kunnen verslechteren of vervallen;

3° verschaffing van audio- of video-opnamen of computerprogram waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

4° verschaffing van kranten, periodieke tijdschriften of tijdschriften.

 

Artikel 8: Betalingsmodaliteiten

De betaling vindt plaats via overschrijving of PayPal

De bestelde artikelen blijven onze exclusieve eigendom tot de volledige betaling van de bestelling door de koper.

 

Artikel 9: Leveringen

Leveringen worden uitgevoerd naar het adres dat op het bestelformulier is aangegeven en dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden.

De goederen worden vervoerd op risico van de verkoper tot de levering van de goederen op het door de koper opgegeven afleveringsadres. Vanaf dit moment neemt de koper het risico's alleen over.

Levertijden zijn slechts indicatief; als ze langer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en de koper worden terugbetaald.

 

Artikel 10: Garantie

Met betrekking tot de koper garandeert de verkoper de producten die hij verkoopt en de diensten die hij levert in overeenstemming met de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen (artikelen 1649 bis tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek).

In geval van niet-naleving van een verkocht product geleverd, moet de koper binnen 2 maanden na levering van de goederen, de verkoper zo snel mogelijk op een nauwkeurige manier informeren per aangetekende brief of e-mail.

Deze garantie dekt alleen bestaande defecten van overeenstemming op het moment van aflevering van de goederen. Defecten of schade als gevolg van verkeerd gebruik, zoals waterschade, oxidatie, vallen of schokken, nalatigheid en slijtage, vallen niet onder de garantie.

Evenzo resulteren reparaties uitgevoerd door technici die niet door de leverancier zijn goedgekeurd, in de annulering van de garantie. De factuur of leveringsbon fungeert als garantie en moet door de consument worden bewaard en in origineel worden geproduceerd. Als het product voor niet-privédoeleinden wordt gebruikt, zijn de beperkte garantievoorwaarden van de fabrikant / leverancier van kracht. 

Artikel 11: Verantwoordelijkheid

De verkoper, die bezig is met online verkopen, is alleen gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het netwerk

Internet, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, serviceonderbrekingen of andere onbedoelde problemen.

De gegevens op de site worden ook te goeder trouw verstrekt. De voorgestelde links naar de sites van de fabrikanten en / of partners worden ter informatie gegeven. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie van deze sites. 

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom

Alle elementen van de site van de verkoper zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom ervan.

Niemand is geautoriseerd voor het reproduceren, exploiteren, heruitzenden of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, elementen van de site die software, visueel of geluid zijn. Elke enkele link of hypertext is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

 

Artikel 13: BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Pierre Havelange (Em Sun) als verantwoordelijke.

1. Pierre Havelange (Em-Sun) informeert de klant/ abonnee dat zijn gegevens worden vastgelegd met het oog op klantrelatiebeheer. Deze behandeling is gebaseerd op de contractuele noodzaak en op het legitieme belang van Pierre Havelange (de vrijheid om te ondernemen).

2. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard.

3. Pierre Havelange (Em-Sun) kan bepaalde persoonlijke gegevens delen met andere ontvangers. Deze omvatten:

  • onderaannemers die bepaalde diensten uitvoeren met betrekking tot uw persoonlijke gegevens onder het mom van een uitbestedingscontract en met als enig doel technische assistentie te verlenen aan Pierre Havelange (Em-Sun). Dit zijn bijvoorbeeld hostingproviders.

• de bevoegde autoriteiten waaraan Pierre Havelange (Em-Sun) wettelijk verplicht is om informatie te verstrekken in gerechtelijke procedures of om technische en/ of beveiligingsproblemen op te sporen.

4. In overeenstemming met de geldende wetgeving biedt Pierre Havelange (Em-Sun) een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens. Deze maatregelen omvatten de technische en organisatorische maatregelen die vereist zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, tegen onopzettelijk verlies en tegen wijziging, toegang en enige andere ongeoorloofde verwerking van uw persoonlijke gegevens. Een algemene beschrijving kan op verzoek worden verstrekt.

5. Volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de klant/ abonnee het recht om:

  • Zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die worden beoogd voor direct marketingdoeleinden;
  • Om toegang te krijgen tot de gegevens die hen aangaan en deze te corrigeren.

6. Vanaf 25 mei 2018 heeft de klant/ abonnee aanvullende rechten, onder de wettelijke voorwaarden:

  • Het recht om gegevens over hem te vergeten en te wissen; Neem in dit geval contact op met Tania Havelange GSM 0474 39 98 35 Mail info@em-sun.be
  • Het recht om op elk moment toestemming in te trekken voor de verwerking van persoonsgegevens; Neem in dit geval contact op met Tania Havelange GSM 0474 39 98 35 Mail info@em-sun.be

• Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens en om een kopie van de verwerkte gegevens ervan te ontvangen; Neem in dit geval contact op met Tania Havelange GSM 0474 39 98 35 Mail info@em-sun.be

• Het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de privacy, de toezichthoudende autoriteit in België;

• Het recht op informatie, in geval van geautomatiseerde besluitvorming, van de logica die aan het systeem ten grondslag ligt, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van deze behandeling voor de betrokkene.

Artikel 14: Bewijs

De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, de elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld: e-mail, computerback-ups, ...). 

 

Artikel 15: Geschillenbeslechting

De onderhavige onlinevoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd, behalve voor bindende bepalingen van openbare orde.

 

EM-SUN

Havelange Pierre

Maibelle 1

5360 Natoye

+32 474 39 98 35